תקנון האתר:


מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד:

 1. האתר פיזיותרפיה הבחירה הראשונה (להלן: "האתר") מופעל ומנוהל על ידי העמותה לקידום הפיזיותרפיה (להלן: "הנהלת האתר"). השימוש באתר על כל תכניו מהווה הסכמה מצדך לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה.
 2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.
 3. תוכן משמעו בתקנון זה: כל תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי, קולי או כל שילוב בין הנ"ל, עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה, ולרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה דמות, סרטון, קובץ קולי, צלמית וכמובן כל מידע אשר נמצא באתר ונערך לשם עשיית שימוש באתר זה
 4. אין להעתיק, לשכפל או להרשות לאחרים לעשות כן בתכנים המופיעים באתר ולרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים ו/או אחרים, לכל מטרה מסחרית ו/או אחרת, ובלבד שאינה לשימוש פרטי.
 5. באתר מתפרסמים באופן קבוע תכנים פרסומיים שונים הנמסרים לאתר על ידי מפרסמים שונים ו/או משתמשי האתר אשר יציעו שירותים שונים ו/או מוצרים. תכני הפרסום יופיעו רק במקומות המיועדים לשטחי פרסום באתר ורק לאחר אישור מפורש מהנהלת האתר.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. האתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסום המפורסמות באתר. האחריות בגין פרסומים אלו הינה של המפרסמים ושלהם בלבד. כן, אין לראות בעצם פרסום התכנים ו/או המודעות כהמלצה או הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בדברי הפרסום. עסקאות ו/או קשרים עסקיים ו/או ההסכמים שייווצרו בעקבות הפרסומים השונים באתר, ייעשו באופן ישיר בין המפרסם לבין הגולש. להנהלת האתר אין כל עניין בעסקאות אלו והיא איננה צד להם. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לעסקאות אלו ולשירותים ו/או מוצרים הקשורים אליהן.
 8. חל איסור מוחלט לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק ו/או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק. הנהלת האתר תהיה רשאית להורות למבצע קישור כאמור לעיל לבטלו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למבצע הקישור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בעניין זה.
 9. האתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק אשר עלול להיגרם ו/או אשר ייגרם בפועל כתוצאה מקישור המנוגד להוראות תקנון זה ו/או מפרסום או הצגה של תכנים בדרך האסורה לפי הוראות תקנון זה.
 10. משתמשי האתר רשאים להעלות תכנים מסוגים שונים במקומות המיועדים לכך, כגון קבוצות דיון, תגובות ו/או שירותים אחרים. אין מסירת תכנים אלו לפרסום מצד הגולשים מהווה התחייבות של האתר לפרסם את התכנים הללו. לאתר שיקול דעת בלעדי אלו תכנים לפרסם ללא צורך בנימוק.
 11. הנהלת האתר מעודדת דיון ציבורי תוך שמירה על עיקרון חופש הביטוי, אך שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים המועלים על ידי משתמשי האתר טרם פרסומם, וכן את הזכות שלא לפרסם תוכן פוגעני ולרבות קללות, נאצות, דברי תועבה וגזענות, איומים ו/או כל תוכן שהינו מנוגד לחוק. יובהר מעבר לכל ספק, כי הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים אלו וכי האחריות הבלעדית לתכנים הינה של אלו אשר העלו אותם לאתר. אין לראות בתכנים אלו הבעת דעה מצד הנהלת האתר ואין בפרסום התכנים כאמור משום הבטחת אמינותם, תקפותם, דיוקם או חוקיותם.
 12. הנהלת האתר רשאית שלא לפרסם, ואם פורסם למחוק לאלתר, כל תוכן שיימצא כי הפר את התנאים המופיעים בתקנון האתר.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים הנמסרים לפרסום לרבות לקצרם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 14. אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר משום ייעוץ מקצועי. הסתמכות על התכנים המופיעים באתר אינה יכולה לשמש תחליף לייעוץ מקצועי כנדרש במקרים מסוימים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר אשר הדעת נותנת כי איש מקצוע מוסמך יחווה דעה בעניינו.
 15. האתר כולל קישורים לעמודים שהינם מחוץ לאתר, ואלו יפנו אותך למקומות אשר אינם באחריותה של הנהלת האתר. על כן הנך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו.
 16. העובדה כי קישורים אלו נמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתה של הנהלת האתר עם האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה הכשר לאמינותם ו/או חוקיותם.
 17. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 18. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכנים המופיעים בו ולמעט התוכן הפרסומי המופיע באתר והתוכן המועלה על ידי הגולשים, הינם של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי אשר נתן הרשאתו להנהלת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.
 19. מקום שניתנה הסכמה מפורשת כאמור לעשות שימוש בתוכן זה או אחר מתוך האתר, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או כל התאמה ו/או הסרה של כל פרט המופיע על גבי היצירה ו/או בתוכה.
 20. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 21. העלאת תכנים המפרים זכויות יוצרים על ידי הגולשים הינה אסורה. גולש המעלה תוכן מפר חושף את עצמו לתביעה משפטית. הנהלת האתר תפעל לשיפויה המלא מאת הגולש בגין כל תביעה ו/או הוצאה בה תחויב במקרה של העלאת תוכן מפר כאמור.
 22. אין ביכולתה של הנהלת האתר להבטיח כי שירותי האתר לא יחוו מפעם לפעם שיבושים בשל תקלות טכניות, וכי יהיו חסינים לחלוטין מפני נזקים וקלקולים אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לחומרי המחשב על ידי מי שאינו מורשה.
 23. המפר תנאי שימוש אלו מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל מקרה של גרימת נזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להנהלת האתר כתוצאה ממעשה או מחדל או הימנעות מלעשות מעשה שהייתה חובה לעשותו על פי דין על פי הוראות התנאים שלעיל.
 24. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי את ממשק המשתמש באתר, עיצוב האתר מראהו ותכניו, זאת בלא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תועלה כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או כנגד האתר בגין אי-נוחות, תקלות ושינויים שיתרחשו בגין החלטות מסוג זה.
 25. הנהלת האתר רשאית להפסיק מלקיים את האתר בכל רגע נתון מתוך שיקוליה הבלעדיים, ולא תועלה כנגדה כל טענה לעניין זה. הנהלת האתר תפרסם הודעה בדבר הפסקת השירותים הניתנים באתר זמן סביר מראש וכל החומר המצוי באתר יוחזק בידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במשך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום, ולאחריו יימחק כל החומר בלא שמירת כל גיבוי נוסף ובלא הודעה נוספת על כך.
 26. על השימוש באתר יחול הדין הישראלי בלבד.
 27. לבית משפט השלום בתל אביב נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר.